Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Huishoudelijk Reglement

"Visserij vereniging Veenhuizen"


soort leden


Artikel 1.
Ingevolge artikel 3 van de statuten bestaat de “Visserij Vereniging Veenhuizen" uit gewone leden, jeugdleden, ereleden en begunstigers.
 1. Onder gewone leden worden verstaan alle leden boven de leeftijd van 14 jaar *), met uitzondering van de begunstigers, doch met inbegrip van eventuele ereleden. Deze leden hebben stemrecht.
 2. Als begunstigers zullen worden aangemerkt de zogenaamde donateurs, die met het doel van de vereniging sympathiseren en deze jaarlijks met een bedrag van tenminste vijf euro (€ 5,-) steunen. Zij hebben geen stemrecht.
 3. Jeugdleden zijn leden beneden de leeftijd van 14 jaar die een contributie betalen, zoals die overeenkomstig hun leeftijd zal worden vastgesteld. Zij hebben ook nog geen stemrecht.

Ieder gewoon lid, c.q. begunstiger, kan tot erelid worden benoemd door een algemene vergadering, wanneer bijzondere verdiensten jegens de vereniging daartoe aanleiding geven. Om tot erelid te kunnen worden benoemd, is een meerderheid van tenminste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen nodig.

Artikel 2.
Jeugdleden zullen bij het bereiken van de 15 jarige leeftijd automatisch toegelaten worden als gewone leden. Het bestuur kan dit als zodanig niet weigeren.

adresverandering


Artikel 3.
Zowel de gewone leden als de begunstigers zijn verplicht bij adresverandering hiervan ten spoedigste bericht te zenden aan de secretaris.

contributie


Artikel 4.
De gewone leden en de jeugdleden, alsmede de begunstigers bedoeld in artikel 1, derde alinea onder letter b van dit huishoudelijk reglement, zullen een contributie betalen, zoals door de algemene vergadering, die binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar gehouden wordt, is of zal worden vastgesteld. Deze contributie behoeft niet voor alle leden gelijk te zijn en kan derhalve naar leeftijd of categorie, waarbij men is ingedeeld, in bedrag verschillend zijn.
Een door de algemene vergadering vastgestelde contributieregeling blijft van kracht tot het tijdstip dat hierin door een algemene vergadering wijziging is gebracht.
De jaarcontributie moet bij vooruitbetaling geschieden. De vervaldatum is 31 december. De leden, cq. steunende leden krijgen minimaal zes weken voor de vervaldatum van de penningmeester een verzoek tot betaling aangeboden, waarmee men het op de jaarvergadering vastgestelde bedrag aan de penningmeester kan overmaken. Ook bestaat de mogelijkheid de vereniging te machtigen de contributie automatisch door de bank van de rekening van de betrokkene af te laten schrijven.
Zodra een lid een contributie-achterstand heeft, zal de penningmeester hierover éénmaal een herinnering sturen, tenzij hem bekend is dat bijzondere omstandigheden de oorzaak van de achterstand zijn. De meerdere kosten aan deze inningsmethode verbonden, moeten door de nalatigen worden betaald.

Artikel 5.
Zodra de penningmeester een herinneringsverzoek tot betaling van de contributie heeft doen aanbieden, zonder dat deze werd gehonoreerd, zal hij een voorstel indienen om het betreffende lid te royeren.

Artikel 6.
Nimmer zal teruggave van een reeds betaalde contributie plaats hebben, ook niet indien bij uittreden b.v. geruime tijd tevoren zou zijn betaald.
Bij eventueel uittreden is het betrokken lid nog verplicht de contributie te voldoen over het jaar waarin het schriftelijk bericht van bedanken bij de secretaris binnenkomt.

schorsing


Artikel 7.
Het bestuur is bevoegd om in bepaalde gevallen schorsingen op te leggen en in zeer bijzondere gevallen leden uit hun lidmaatschap te ontzetten. Een zodanig besluit van het bestuur zal alleen dan van kracht zijn, indien in een bestuursvergadering zich niet meer dan twee leden tegen een voorstel tot schorsing, c.q. royement, verzetten.
De betrokken leden hebben recht van beroep op de eerstvolgende ledenvergadering, waaraan het bestuur van dergelijke beslissingen verantwoording verschuldigd is.

Voor het bestuur zal aanleiding kunnen bestaan om een lid te schorsen:
 1. wanneer het optreden van een lid gedurende wedstrijden of evenementen gevaar voor hun mede-leden, c.q. sportvissers medebrengt;
 2. wanneer een lid een zodanige slechte en onsportieve houding aanneemt, dat de goede naam van de vereniging     daardoor gevaar loopt verloren te gaan;
 3. wanneer een lid bij herhaling toont, zich niets gelegen te laten liggen aan voorschriften of opdrachten door het bestuur of wedstrijdcommissie aan hun gegeven;
 4. in alle andere gevallen, wanneer gehandeld wordt in strijd rnet het welbegrepen verenigings of sportbelang.

Voor het bestuur zal aanleiding kunnen bestaan om een lid te royeren:
 • op voorstel van de penningmeester, ingevolge artikel 5 van dit huishoudelijk reglement;
 • wanneer een lid van zodanig slecht levensgedrag is, dat zijn lidmaatschap de vereniging tot schande strekt;
 • indien handelingen werden of worden verricht waarvan de vereniging of de sportbelangen schade ondervonden of ondervinden;
 • indien enig lid nalatig blijft aan de wettige besluiten van de vereniging te voldoen, of weigert zich te onderwerpen aan opgelegde straffen.

Artikel 8.
Geschorste leden behouden alle plichten aan het lidmaatschap verbonden, doch missen de daaraan verbonden rechten.
In bepaalde gevallen, b.v. als een geschorst lid tijdens de duur van zijn schorsing blijken geeft zijn misstap te betreuren, kan het bestuur de termijn van opgelegde schorsing verkorten.

royement


Artikel 9.
Geroyeerde leden kunnen alleen dan weer als lid van de vereniging worden toegelaten, als zij de oorzaak van het royement ongedaan maken, of, indien dit niet meer mogelijk is, een door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen daad uitvoeren. Indien het om achterstallige betaling van contributie gaat, dient er tenminste drie volle jaren verlopen zijn voordat iemand zich weer als nieuw lid kan laten inschrijven, behoudens goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 10.
Personen, welke in een zustervereniging geroyeerd werden, zullen niet als lid worden toegelaten, alvorens het feit, waarvoor zij werden geroyeerd, ten genoege van hun vroegere vereniging zal zijn hersteld.
In dergelijke gevallen zal het bestuur in overleg treden met het bestuur van de betrokken zustervereniging en naar omstandigheden voorstellen aan de ledenvergadering doen.

bestuurssamenstelling


Artikel 11.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf personen. Iedere algemene vergadering, waarop het bestuur wordt gekozen, kan een groter aantal functionarissen kiezen.
De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige functies worden onderling door het bestuur verdeeld.
 1. De voorzitter is belast met de zorg voor het nauwkeurig naleven van statuten en reglementen. Hij heeft de leiding der vergaderingen en regelt de volgorde van de te behandelen onderwerpen. Hij ziet toe dat de genomen besluiten tijdig en behoorlijk worden uitgevoerd en ondertekent met de secretaris, de belangrijkste stukken, die namens de vereniging uitgaan.
 2. De secretaris houdt aantekening van het verhandelde op bestuurs en ledenvergaderingen. Hij voert de briefwisseling en alle andere correspondentie, evenwel in overleg met de voorzitter. Hij zorgt voor een tijdige oproeping tot de vergadering en brengt eenmaal per jaar op een algemene vergadering verslag uit over de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar.
 3. De penningmeester is belast met en aansprakelijk voor het geldelijk beheer. Hij int alle aan de vereniging toekomende bedragen. Indien de kasgelden zo groot worden, dat hij de verantwoording tot het persoonlijk bewaren moeilijk meer kan dragen, of, indien om andere reden hiertoe zal worden besloten, zullen deze gelden op een bank worden uitgezet.
De voorzitter, secretaris en penningmeester, vormen tezamen het dagelijks bestuur.bestuursverkiezing


Artikel 12.
De verkiezing van bestuursleden heeft elk jaar plaats op de algemene vergadering, die binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar zal worden gehouden, uit daartoe gestelde kandidaten.
Een kandidaat kan eerst dan gekozen worden verklaard, indien een volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen (d.i. minstens de helft plus één) op hem worden uitgebracht.
Kandidaten kunnen gewone leden zijn die de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt.

commissies


Artikel 13.
Telkenjare, eveneens op de algemene vergadering, bedoeld in artikel 12 hiervoor, zullen ook de diverse commissies worden gekozen, zoals een wedstrijdcommissie, een financiële commissie belast met het nazien van kas en boeken van de penningmeester, zomede eventuele andere commissies die nodig blijken te zijn.
Naast de verantwoording aan een leden of algemene vergadering, zijn alle te benoemen commissies in eerste instantie verantwoording schuldig aan het bestuur van alle handelingen, die zij in die kwaliteit voor de vereniging verrichten.

Artikel 14.
Het aantal leden, waaruit iedere commissie wordt samengesteld zal door de algemene vergadering,die haar benoemt, worden bepaald. Met dienverstande dat het bestuur gerechtigd is, aan alle door de algemene vergadering gekozen commissies, ambtshalve een of meer bestuursleden toe te voegen, behalve aan de financiële commissie belast met het nazien van kas en boeken van de penningmeester.

Artikel 15.
Een wedstrijdcommisie is belast met het organiseren van wedstrijden en evenementen voor de gewone leden en stelt daartoe, in overleg met het bestuur, programma's samen en bepaalt tijd en plaats waar de wedstrijd, cq. het evenement zal worden gehouden. Voor het organiseren van wedstrijden, het uitzenden van gewone leden naar bijzondere gelegenheden, enz. dient de wedstrijdcommissie het bestuur van advies.
Naast alles wat tot taak van een wedstrijdcommissie behoort, zal deze zich bewust moeten zijn, dat ook van haar verwacht wordt, dat zij de gewone leden zoveel mogelijk zal bijstaan door technische en tactische adviezen.

Artikel 16.
Een financiële commissie controleert minstens éénmaal per jaar kas en boeken van de penningmeester en brengt van haar bevindingen verslag uit op de eerstvolgende ledenvergadering, die na zulk een controle wordt gehouden.
De penningmeester is, zowel aan het bestuur als aan de kascommissie, ten alle tijde verplicht inzage van kas en boeken te geven. Niettemin zal zoveel mogelijk in overleg met de penningmeester dag en uur van de controle worden bepaald. De algemene vergadering benoemt elk jaar een nieuw lid in deze financiële commissie van twee personen, ter vervanging van de langstzittende.

Artikel 17.
Bij aftreden van bestuurs en/of commissieleden, zijn deze verplicht alle onder hun berusting zijnde eigendommen van de vereniging, uiterlijk binnen een week na het aftreden, in goede staat terug te bezorgen aan het op dat moment bestaande bestuur.

stemmen


Artikel 18.
 1. Over zaken wordt mondeling en over personen schriftelijk gestemd. In alle gevallen, behalve wanneer in statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald, beslist de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, gevolgd door meteen een tweede stemming indien de eerste geen uitkomst biedt. Volgt ook hieruit geen volstrekte meerderheid, dan vindt een derde stemming plaats uitsluitend over twee personen, die de meeste stemmen verwierven bij de tweede stemming. Brengt dat ook geen volstrekte meerderheid, dan geldt de (gewone) meerderheid. Staken ook die              stemmen, dan beslist het lot.
 3. Indien de stemmen over enig voorstel staken, dan zal, behalve wanneer in statuten of huishoudelijk reglement anders is voorgeschreven het voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw in stemming worden gebracht. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid ten gunste van het voorstel verkregen, dan wordt het als verworpen beschouwd. Voorstellen, die werden verworpen, kunnen het zelfde verenigingsjaar niet meer opnieuw aan de orde worden gesteld.
 4. Stemmen met volmacht is niet toegestaan.
 5. Een stemming is ongeldig, zodra meer stemmen worden uitgebracht als stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig zijn, alsmede wanneer op andere wijze onregelmatigheden hebben plaats gehad.
 6. Onder geldige stemmen worden verstaan de stemmen, die goed duidelijk de bedoeling weergeven. Zodra stemmen onleesbaar zijn, of wel mededelingen bevatten die terzake niet van belang zijn, worden zij ongeldig verklaard.


stembureau


Artikel 19.
Zo dikwijls als dit ter vergadering nodig mocht blijken, zal door de voorzitter een commissie worden benoemd, die met een der bestuursleden het stembureau vormt.

Artikel 20.
In alle gevallen waarin de statuten of dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Voor dergelijke gevallen zullen, indien het zich laat aanzien dat zij van blijvende aard zijn, zo spoedig mogelijk voorstellen worden geformuleerd tot aanvulling van deze statuten en/of dit huishoudelijk reglement, welke alleen op een algemene vergadering kunnen worden vastgesteld.


Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 16 april 2002.HET BESTUUR:

R. BATHOORN        voorzitter

E. DUURSMA          secretaris

J. ZONDAG             penningmeester

J. BRUINING           lid

H. VAN RIEZEN       lid

F. BERGSMA           lid

G. HOGENBERG      lid*)
NB
In "Artikel 1" is de leeftijd van 15 jaar gewijzigd in 14 jaar. Dit is naar aanleiding van de leeftijd, die gehanteerd wordt door Sportvisserij Nederland, in verband met de leeftijdsindeling bij de uitgave van de Vispas en de Jeugdvispas.    (Besluit ALV 6 febr. 2017.)