Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Statuten

STATUTEN

VERENIGING: “Visserij Vereniging Veenhuizen”, gevestigd te Veenhuizen.

vereniging

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “Visserij Vereniging Veenhuizen” en is gevestigd te Veenhuizen (Gemeente Noordenveld).

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande de dag van verzelfstandiging, t.w. 31 mei 2002.
Voordien maakte de vereniging deel uit van de Dienst Justitie in Veenhuizen. Als zodanig werd zij opgericht in juni 1924.

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

doel

Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de vissport, c.q. de hengelsport als sportieve recreatie, het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid van de leden en de bescherming en verbetering van de visstand in de door haar gehuurde of gepachte wateren. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:

a. het pachten of huren van de vis- en looprechten in de wateren in Veenhuizen en in haar directe omgeving;

b. het organiseren van viswedstrijden en competities;

c. het geven voorlichtingen en andere clubevenementen;

d. het organiseren van cursussen en lezingen voor sportvissers;

e. zich in de toekomst aan te sluiten bij een overkoepelende organisatie die de belangen van de    sportvisserij op        regionaal en plaatselijk niveau behartigt;

f. het uitgeven van cluborganen;

g. andere wettige en tevens geoorloofde middelen welke aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

h. goede contacten te onderhouden met de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij (OVB) ter        bescherming en verbetering van de visstand;

i. het uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport van belang zijn;

j. goede contacten te onderhouden met de verhuurder(s) of verpachter(s) van het viswater.
   leden

Artikel 3.
De vereniging bestaat uit gewone leden, ereleden, jeugdleden en begunstigers. Alleen de gewone leden en de ereleden hebben stem- en kiesrecht.
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur, met beroep op de algemene vergadering op de wijze, bij huishoudelijk reglement te regelen; ereleden worden echter uitsluitend benoemd door de algemene vergadering.
Het huishoudelijk reglement bevat bepalingen inzake de door gewone leden en jeugdleden te bepalen contributie en de minimumbijdrage van de begunstigers.
De ereleden hebben dezelfde rechten als de gewone leden doch zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie.

lidmaatschap

Artikel 4.
Het lidmaatschap eindigt door de dood, door schriftelijke opzegging aan de secretaris, uiterlijk 6 weken vóór het eindigen van het verenigingsjaar, t.w. 18 november, en door ontzetting uit het lidmaatschap.
De ontzetting uit en de schorsing van het lidmaatschap vinden plaats door het bestuur, met beroep op de algemene vergadering op de wijze, bij huishoudelijk reglement te bepalen.

algemene vergadering

Artikel 5.
Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden, binnen een half jaar na afloop van het verenigingsjaar. Voor het bijeenroepen van de algemene vergadering, alleen toegankelijk voor de gewone leden, jeugdleden en ereleden, wordt tenminste een tijd van zeven dagen in acht genomen.
Elk jaar wordt in de algemene vergadering de begroting vastgesteld en het bestuur gekozen op de wijze, als in art. 6 vermeld. In deze vergadering wordt door de bestuursleden van het vorig verenigingsjaar rekening en verantwoording afgelegd.
Het bestuur kan steeds een algemene vergadering bijeenroepen, wanneer het dit wenselijk acht, en het is daartoe verplicht, wanneer zulks, met opgave van redenen, schriftelijk wordt verzocht door ten minste 15 leden. In dit laatste geval moet de vergadering worden gehouden binnen 4 weken na het schriftelijk verzoek, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf een algemene vergadering kunnen uitschrijven.
In de algemene vergadering kunnen alleen onderwerpen worden behandeld, die op de agenda voorkomen, tenzij het bestuur daarvan, met goedkeuring van de meerderheid der vergadering, wil afwijken.

bestuur

Artikel 6.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste 5 personen, door en uit de gewone leden te verkiezen, waaronder de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze drie vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB). De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
De bestuursleden worden voor 3 jaren verkozen. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op, waarbij elk jaar ongeveer een/derde van de plaatsen vacant komt.

geldmiddelen


Artikel 7.
De geldmiddelen worden gevormd uit contributies, voordelige baten van door haar te organiseren wedstrijden, giften en andere inkomsten en worden beheerd op de wijze, bij huishoudelijk reglement te bepalen.

Artikel 8
Onderwerpen, waarin bij deze statuten niet is voorzien, worden geregeld in één of meer reglementen, welke op een algemene vergadering worden vastgesteld, welke geen bepalingen mogen bevatten, in strijd met de statuten.

ontbinding

Artikel 9.
Tot ontbinding der vereniging of tot wijziging der statuten of reglementen kan slechts worden besloten in een algemene vergadering met een meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, nadat het desbetreffende voorstel tenminste zeven dagen vóór de dag der vergadering aan alle leden is bekendgemaakt.

Artikel 10.
Na ontbinding der vereniging geschiedt de liquidatie met inachtneming van art. 1702 B.W., terwijl aan het eventueel batig overschot door de algemene vergadering een bestemming wordt gegeven ten gunste van de hengelsport of haar beoefenaren.


Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 16 april 2002.

HET BESTUUR:

R. BATHOORN    voorzitter

E. DUURSMA       secretaris

J. ZONDAG            penningmeester

J. BRUINING          lid

H. VAN RIEZEN     lid

F. BERGSMA          lid

G. HOGENBERG    lid